UTRUSTNINGENS BRUKANDE –
HYRESTAGARENS ANSVAR

Hyrestagaren skall ha fyllt 18 år. Hyresobjektet som är
uthyrarens egendom, får endast brukas av hyrestagaren
eller för dennes räkning. Hyrestagaren ansvarar för att
gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och
brukande iakttages och att den som skall använda
utrustningen har erhållit nödvändiga instruktioner för
dess användning och väl känner till de faromoment som
kan vara förknippade med dess användning. Vid
återlämnandet skall utrustningen vara väl rengjord och
med hänsyn till normal förslitning i gott skick.
Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för fel och
skador – utöver normalt slitage som uppkommer under
hyrestiden.


DEPOSITION

Deponerat belopp äger uthyraren rätt att innehålla till
dess hyresförhållandet upphört och slutreglering skett.
Ränta utgår ej på depositionen.


HYRESTAGARENS VÅRDPLIKT

Det åvilar hyrestagaren att sköta den förhyrda
egendomen med aktsamhet och i enlighet med givna
anvisningar och skötselråd. Hyrestagaren äger ej rätt att
vidtaga ändring på den förhyrda egendomen. Om skälig
anledning föreligger att antaga att vårdplikten åsidosätts
äger uthyraren rätt att besiktiga hyresobjektet. Vid skada
på eller förlust av hyresobjektet skall hyrestagaren
omgående anmäla detta och i förekommande fall upprätta
och underteckna erforderlig skadeanmälan för
ianspråktagande av försäkring. Driv- och smörjmedel
bekostas av hyrestagaren. Vid driftstopp reducerar
uthyraren hyresbeloppet med motsvarande del.
Ersättning vid driftstopp utgår ej.


HÄVNING AV HYRESAVTALET –
ÅTERTAGANDE

Uthyraren äger rätt att omedelbart häva avtalet och
återtaga hyresobjektet om hyrestagaren dröjer med
erläggande av hyresavgifter eller annan avgift mer än 7
dagar efter förfallodagen eller om hyrestagaren vanvårdar
hyresobjektet eller på annat sätt bryter mot avtalet.


ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH
SKYLDIGHETER

Hyrestagaren äger inte rätt att till annan helt eller delvis
överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal
eller eljest överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra
hyresobjektet.


UTMÄTNING M.M.

Skulle utmätning företagas hos hyrestagaren eller om
hyrestagaren försätts i konkurs åligger det denne att
omedelbart genom uppvisande av detta avtal för
vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare
upplysa om hyresgivarens äganderätt. Hyresgivaren har
rätt att förse hyresobjektet med dekaler utvisande
äganderätten.


ÅTERSTÄLLANDE AV HYRESOBJEKTET

Förhyrd utrustning skall återställas till uthyraren under
dennes öppethållande. Återlämnas förhyrd utrustning
senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet,
utan uthyrarens medgivande, äger uthyraren rätt att för
överskjutande tid, uttaga dubbel hyra. Efter återställandet
sker inspektion och uppmärksammade skador debiteras
hyrestagaren.


FÖRSÄKRING

Det åvilar hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad.


FORCE MAJEURE

Uthyraren ansvarar inte för skada som beror på lagbud,
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout,
bojkott, blockad eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad
gäller vare sig uthyraren själv är part eller föremål för
sådan åtgärd eller inte.


För oregistrerade släpfordon gäller följande:

Max 30 km/h.
Man bör inte dra mer än vad som står i dragbilens
registreringsbevis angående släpvagnsvikt.
Någon regel om maxlast finns inte i trafikstadgan,
ej heller behövs annat körkort än B.
louis vuitton handbags replica chanel bags chanel handbags